A73698557 - CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA
CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA

2.729 /
2.600.000 Ranking ventas

Detalle del BORME de CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA con CIF A73698557

en el Registro Mercantil de MURCIA.
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000036087 - Fecha Acto: 26/01/2021
  Nombramientos. Apoderado: FRANCISCO-JAVIER ESTEBAN RODRIGUEZ
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3486 , F 25, S 8, H MU 75440,I/A 76 (19.01.21)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000036086 - Fecha Acto: 26/01/2021
  Nombramientos. Apo.Sol.: JUAN-CARMELO MATEOS MORA
  Apo.Sol.: PEDRO RAMON MARTINEZ SANCHEZ
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3486 ,F 24, S 8, H MU 75440, I/A 75 (19.01.21)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000036085 - Fecha Acto: 26/01/2021
  Nombramientos. Apo.Man.Soli: JULIO MANUEL GUALDA SUAREZ
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3486 , F 22, S 8, H MU 75440, I/A 74(19.01.21)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000036084 - Fecha Acto: 26/01/2021
  Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALBERTO LOPEZ LOPEZ
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3345 , F 101, S 8, H MU 75440, I/A 73 (19.01.21)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000036083 - Fecha Acto: 26/01/2021
  Revocaciones. Apo.Sol.: ALBERT SABALA MAGRIÑA
  Apo.Sol.: MONTSERRAT FARRERONS BALLUS
  Apo.Sol.: ALBERTO LOPEZ LOPEZ
  Apo.Manc.: GONZALO MARIA RODRIGUEZ SAN JUAN
  Apo.Manc.: ROSA MARIA FORCADA CASTELLTORT
  Apo.Manc.: JUAN IGNACIO BELTRANGARCIA-ECHANIZ
  Apo.Manc.: MARIA DEL VALLE GAVIRA RUIZ
  Apo.Manc.: ANA CARMEN MONGE GARCIA
  Apo.Manc.: ISABEL MUÑOZ CALERO GARCIA
  Apo.Man.Soli: AGUSTIN GONZALEZ HERMOSILLA
  Apo.Manc.: MONICA RAMOS MONGE
  Apo.Manc.: GONZALO MARIA RODRIGUEZ SANJUAN
  Apo.Manc.: ROSA MARIA FORCADA CASTELLTORT
  Apo.Manc.: JUAN IGNACIO BELTRAN GARCIA-ECHANIZ
  Apo.Man.Soli: MARIA DEL VALLEGAVIRA RUIZ
  Apo.Man.Soli: ANA CARMEN MONGE GARCIA
  Apo.Man.Soli: ISABEL MUÑOZ CALERO GARCIA
  Apo.Manc.: GONZALO MARIA RODRIGUEZSAN JUAN
  Apo.Manc.: NARCIS LLONGARRIU PUJOL
  Apo.Manc.: JUAN ANTONIO GONZALEZ VALLADARES
  Apo.Manc.: ROSA MARIA FORCADACASTELLTORT
  Apo.Manc.: MARIA DEL GRAU PASCUAL DURAN
  Apo.Manc.: ANDRES VAZQUEZ RUIZ
  Apo.Manc.: PABLO REDONDO ARANDA
  Apo.Manc.: JUAN IGNACIOBELTRAN GARCIA-ECHANIZ
  Apo.Man.Soli: ROSA MARIA FORCADA CASTELLTORT
  Apo.Man.Soli: JORGE TEJEDO ORTS
  Apo.Man.Soli: ANTONIOIGUALADA FERNANDEZ
  Apo.Man.Soli: JOSE PEDRO PEDREÑO BELMONTE
  Apo.Manc.: ALFREDO JAVIER GARCIA LOPEZ
  Apo.Manc.: FERNANDO JUANGONZALEZ DE CANALES MOYANO
  Apo.Manc.: ANTONIO NAVARRO-REVERTER GARCIA-GERMAN
  Apo.Manc.: JOSE LUIS SERRA FRONTERA
  Apo.Manc.: MARIABEATRIZ GONZALEZ RODRIGUEZ
  Apo.Manc.: MARIA GLORIA MARIN GARDE
  Apo.Manc.: ANNA BERENGUER AMAT
  Apo.Manc.: ELISENDA VIGO OLLER
  Apo.Manc.: IÑIGOJOAQUIN BARCENA ROJI
  Apo.Manc.: MARIA INMACULADA RODRIGUEZ VILLAR
  Apo.Manc.: ALBERTO JOSE MUNTANER PEDROSA
  Apo.Manc.: JOAQUINVICENTE MORENO
  Apo.Manc.: MARIA DEL VALLE GAVIRA RUIZ
  Apo.Manc.: ANA CARMEN MONGE GARCIA
  Apo.Manc.: MONICA RAMOS MONGE
  Apoderado: JUAN-CARMELO MATEOS MORA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3345 , F 100, S 8, H MU 75440, I/A 72 (19.01.21)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000441936 - Fecha Acto: 15/12/2020
  Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3345 , F 100, S 8, H MU 75440, I/A 71 ( 4.12.20)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000341498 - Fecha Acto: 08/10/2020
  Revocaciones. Apo.Manc.: JAVIER VACA DE OSMA ULACIA
  Apo.Manc.: ALFREDO JAVIER GARCIA LOPEZ
  Apo.Manc.: FERNANDO JUAN GONZALEZDE CANALES MOYANO
  Apo.Manc.: MARIA INMACULADA RODRIGUEZ VILLAR
  Apo.Manc.: ALBERTO JOSE MUNTANER PEDROSA
  Apo.Manc.: JOAQUIN VICENTEMORENO
  Apo.Manc.: ANTONIO NAVARRO-REVERTER GARCIA-GERMAN
  Apo.Manc.: JOSE LUIS SERRA FRONTERA
  Apo.Manc.: MARIA BEATRIZ GONZALEZRODRIGUEZ
  Apo.Manc.: MARIA GLORIA MARIN GARDE
  Apo.Manc.: MONICA RAMOS MONGE
  Apo.Manc.: ELISENDA VIGO OLLER
  Apo.Manc.: IÑIGO JOAQUIN BARCENAROJI
  Apo.Manc.: ANA CARMEN MONGE GARCIA
  Apo.Manc.: GONZALO MARIA RODRIGUEZ SAN JUAN
  Apo.Manc.: MARIA DEL VALLE GAVIRA RUIZ
  Apo.Manc.: ROSA MARIAFORCADA CASTELLTORT
  Apo.Manc.: JUAN IGNACIO BELTRAN GARCIA-ECHANIZ
  Apo.Manc.: ANNA BERENGUER AMAT
  Apo.Manc.: JAVIER VACA DE OSMAULACIA
  Apo.Manc.: MARIA DIONIS TRENOR
  Apo.Manc.: ERNESTO LOPEZ MOZO
  Apo.Manc.: SANTIAGO ORTIZ VAAMONDE
  Apo.Manc.: PEDRO AGUSTIN LOSADAHERNANDEZ
  Apo.Manc.: LUIS ALBERTO PASCUAL OLIVA
  Apo.Sol.: MARIA ELENA FERRAS VALDEVELL
  Apo.Man.Soli: ALEJANDROVERAMENDI B
  Apo.Man.Soli: PEDRO AGUSTIN LOSADA HERNANDEZ
  Apo.Man.Soli: JUAN LAFONT TORIO
  Apo.Man.Soli: LUIS ALBERTO PASCUAL OLIVA
  Apo.Man.Soli: ESTIBALIZURIARTE PEREZ-MOREIRA
  Apo.Man.Soli: LAURA LOPEZ BERZAL
  Apo.Man.Soli: MONICA MORENO ESTEBAN
  Apo.Man.Soli: MARIA ELENA MARTIN ROMERO
  Apo.Man.Soli: PABLOCHOITHRAMANI BECERRA
  Apo.Man.Soli: JORGE TEJADA BIURRUN
  Apo.Man.Soli: MARIA GIMENEZ GARCIA-COURTOY
  Apo.Man.Soli: ANTONIA LAFUENTEALVAREZ
  Apo.Man.Soli: MARIA JESUS CORDOBA FERNANDEZ
  Apo.Manc.: DAVID DE LA CRUZ LOPEZ
  Apo.Man.Soli: MARIA JESUSCORDOBA FERNANDEZ
  Apo.Manc.: ERNESTO LOPEZ MOZO
  Apo.Manc.: LUIS ALBERTO PASCUAL OLIVA
  Apo.Manc.: SANTIAGO ORTIZVAAMONDE
  Apo.Manc.: PEDRO AGUSTIN LOSADA HERNANDEZ
  Apo.Manc.: ROSA DE LA FUENTE SINTES
  Apo.Manc.: ANTONIA LAFUENTE ALVAREZ
  Apo.Manc.: MARIAJESUS CORDOBA FERNANDEZ
  Apo.Man.Soli: JOSE MARIA FERNANDEZ LOPEZ
  Apo.Sol.: RAUL GUTIERREZ MORALEDA
  Apo.Manc.: JAVIER VACA DE OSMA ULACIA
  Apo.Manc.: MARIA DIONIS TRENOR
  Apo.Manc.: ARANZAZU LAFUENTE GONZALEZ DE SUSO
  Apo.Manc.: FERNANDOJUAN GONZALEZ DE CANALES MOYANO
  Apo.Manc.: AGUSTIN GONZALEZ HERMOSILLA
  Apo.Manc.: JESUS ZACARIAS DIAZ RODRIGUEZ
  Apo.Man.Soli: CARLOS CEREZO PAREDES
  Apo.Sol.: DAVID ARROYO ARAUJO
  Apo.Man.Soli: ROSA DE LA FUENTESINTES
  Apo.Man.Soli: ANTONIA LAFUENTE ALVAREZ
  Apo.Man.Soli: JAVIER VACA DE OSMA ULACIA
  Apo.Manc.: ISABEL MUÑOZ CALERO GARCIA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3345 , F 98, S 8, H MU 75440, I/A 70 ( 1.10.20)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000333313 - Fecha Acto: 02/10/2020
  Nombramientos. Apo.Manc.: ERNESTO LOPEZ MOZO
  Apo.Manc.: SANTIAGO ORTIZ VAAMONDE
  Apo.Manc.: FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PARDOARSUAGA
  Apo.Manc.: LUIS ALBERTO PASCUAL OLIVA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3345 , F 98, S 8, H MU 75440, I/A 69 (25.09.20)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000333312 - Fecha Acto: 02/10/2020
  Nombramientos. Apo.Sol.: JOSE MARIA FERNANDEZ LOPEZ
  Apo.Sol.: ROSA DE LA FUENTE SINTES
  Apo.Sol.: MARIA ELENA FERRASVALDEVELL
  Apo.Sol.: DAVID ARROYO ARAUJO
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3345 , F 97, S 8, H MU 75440, I/A 68 (25.09.20)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000331560 - Fecha Acto: 01/10/2020
  Nombramientos. Apo.Man.Soli: JOSE MARIA FERNANDEZ LOPEZ
  Apo.Man.Soli: ANTONIA LAFUENTE ALVAREZ
  Apo.Man.Soli: ROSA DE LA FUENTESINTES
  Apo.Man.Soli: JOSE MIGUEL VICENTE BLANCO
  Apo.Man.Soli: MARIA JESUS CORDOBA FERNANDEZ
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3345 , F 96, S 8, H MU75440, I/A 67 (24.09.20)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000329872 - Fecha Acto: 30/09/2020
  Nombramientos. Apo.Man.Soli: LAURA LOPEZ BERZAL
  Apo.Man.Soli: MONICA MORENO ESTEBAN
  Apo.Man.Soli: JORGE TEJADA BIURRUN
  Apo.Man.Soli: MARIAGIMENEZ GARCIA-COURTOY
  Apo.Man.Soli: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GUIJO
  Apo.Man.Soli: FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PARDOARSUAGA
  Apo.Man.Soli: ALEJANDRO VERAMENDI B
  Apo.Man.Soli: LUIS ALBERTO PASCUAL OLIVA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3345 , F 95, S 8, H MU 75440, I/A66 (23.09.20)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000504899 - Fecha Acto: 05/12/2019
  Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3345 , F 94, S 8, H MU 75440, I/A 65 (29.11.19)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000453232 - Fecha Acto: 31/10/2019
  Revocaciones. Apo.Man.Soli: EVA MARTIN RAMOS
  Apo.Sol.: EVA MARTIN RAMOS
  Apo.Man.Soli: EVA MARTIN RAMOS
  Apo.Manc.: EVA MARTIN RAMOS
  Apo.Man.Soli: PEDRO TOLON BENITO
  Apo.Man.Soli: PEDRO TOLON BENITO
  Apo.Manc.: PEDRO TOLONBENITO
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3345 , F 94, S 8, H MU 75440, I/A 64 (24.10.19)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000417951 - Fecha Acto: 08/10/2019
  Reelecciones. Adm. Mancom.: JORGE TEJEDO ORTS
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3345 , F 94, S 8, H MU 75440, I/A 63 ( 1.10.19)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000217940 - Fecha Acto: 22/05/2019
  Revocaciones. Apo.Man.Soli: EDUARDO SANCHO GARCIA
  Apo.Manc.: JULIO MANUEL GUALDA SUAREZ
  Apo.Manc.: JORGE MACHOMURO
  Apo.Manc.: JESUS ZACARIAS DIAZ RODRIGUEZ
  Apo.Manc.: CRISTINA CLAVERO HERRERA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3345 , F 94, S 8, H MU 75440,I/A 62 (14.05.19)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000107026 - Fecha Acto: 07/03/2019
  Revocaciones. Apo.Manc.: JUAN IGNACIO GASTON NAJARRO
  Apo.Manc.: ANDREA RODRIGUEZ-FRAILE GARCIA-ALEGRE
  Apo.Manc.: ANDREARODRIGUEZ-FRAILE GARCIA-ALEGRE
  Apo.Manc.: JUAN IGNACIO GASTON NAJARRO
  Apo.Manc.: JUAN IGNACIO GASTON NAJARRO
  Apo.Manc.: JUAN IGNACIOGASTON NAJARRO
  Apo.Man.Soli: MIGUEL CALVIÑO MUÑOZ
  Apo.Man.Soli: EDUARDO GARCIA PADIAL
  Apo.Man.Soli: ANDREA RODRIGUEZ-FRAILEGARCIA-ALEGRE
  Apo.Manc.: CARLOS PLASENCIA GORDILLO
  Apo.Man.Soli: JOSE-ANTONIO MOYA ARIAS
  Apo.Manc.: ANDREARODRIGUEZ-FRAILE GARCIA-ALEGRE
  Apo.Manc.: JUAN IGNACIO GASTON NAJARRO
  Apo.Man.Soli: EDUARDO GARCIA PADIAL
  Apo.Sol.: ALBERTO SANCHEZ FERNANDEZ
  Apoderado: EDUARDO GARCIA PADIAL
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3345 , F 94, S 8, H MU 75440,I/A 61 (28.02.19)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000523259 - Fecha Acto: 28/12/2018
  Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3345 , F 93, S 8, H MU 75440, I/A 60 (21.12.18)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000464550 - Fecha Acto: 21/11/2018
  Revocaciones. Apo.Manc.: ALFREDO JAVIER GARCIA LOPEZ
  Apo.Manc.: FERNANDO JUAN GONZALEZ DE CANALES MOYANO
  Apo.Manc.: JAVIERVACA DE OSMA ULACIA
  Apo.Manc.: ANTONIO NAVARRO-REVERTER GARCIA-GERMAN
  Apo.Manc.: JOSE LUIS SERRA FRONTERA
  Apo.Manc.: MARIA BEATRIZGONZALEZ RODRIGUEZ
  Apo.Manc.: MARIA GLORIA MARIN GARDE
  Apo.Manc.: ANNA BERENGUER AMAT
  Apo.Manc.: ELISENDA VIGO OLLER
  Apo.Manc.: IÑIGO JOAQUINBARCENA ROJI
  Apo.Manc.: MARIA INMACULADA RODRIGUEZ VILLAR
  Apo.Manc.: ALBERTO JOSE MUNTANER PEDROSA
  Apo.Manc.: JOAQUIN VICENTEMORENO
  Apo.Manc.: MARIA DEL VALLE GAVIRA RUIZ
  Apo.Manc.: ANA CARMEN MONGE GARCIA
  Apo.Manc.: ISABEL MUÑOZ CALERO GARCIA
  Apo.Manc.: ANDREARODRIGUEZ-FRAILE GARCIA-ALEGRE
  Apo.Manc.: MONICA RAMOS MONGE
  Apo.Manc.: GONZALO MARIA RODRIGUEZ SAN JUAN
  Apo.Manc.: ROSA MARIAFORCADA CASTELLTORT
  Apo.Manc.: JUAN IGNACIO BELTRAN GARCIA-ECHANIZ
  Apo.Manc.: SANTIAGO OLIVARES BLAZQUEZ
  Apo.Man.Soli: JOSERAMON FERRADAS MILLA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3345 , F 93, S 8, H MU 75440, I/A 59 (14.11.18)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000464549 - Fecha Acto: 21/11/2018
  Nombramientos. Apo.Manc.: JULIO MANUEL GUALDA SUAREZ
  Apo.Manc.: JORGE MACHO MURO
  Apo.Manc.: JESUS ZACARIAS DIAZRODRIGUEZ
  Apo.Manc.: CRISTINA CLAVERO HERRERA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3237 , F 80, S 8, H MU 75440, I/A 56 (12.11.18)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000463223 - Fecha Acto: 20/11/2018
  Revocaciones. Apo.Manc.: ALFREDO JAVIER GARCIA LOPEZ
  Apo.Manc.: FERNANDO JUAN GONZALEZ DE CANALES MOYANO
  Apo.Manc.: ANTONIONAVARRO-REVERTER GARCIA-GERMAN
  Apo.Man.Soli: PEDRO BAULENAS AYZA
  Apo.Manc.: FRANCISCO JAVIER LLANSOBENITO
  Apo.Manc.: JAIME AGUIRRE DE CARCER
  Apo.Manc.: MARIA DIONIS TRENOR
  Apo.Manc.: ALFREDO JAVIER GARCIA LOPEZ
  Apo.Manc.: FERNANDO JUANGONZALEZ DE CANALES MOYANO
  Apo.Manc.: ANTONI ALIANA PORTUGAL
  Apo.Manc.: PEDRO BAULENAS AYZA
  Apo.Manc.: ANTONIO IGUALADAFERNANDEZ
  Apo.Manc.: ALFREDO JAVIER GARCIA LOPEZ
  Apo.Manc.: FERNANDO JUAN GONZALEZ DE CANALES MOYANO
  Apo.Manc.: ANTONI ALIANAPORTUGAL
  Apo.Manc.: ANTONIO NAVARRO-REVERTER GARCIA-GERMAN
  Apo.Manc.: JOSE LUIS SERRA FRONTERA
  Apo.Manc.: MARIA BEATRIZ GONZALEZRODRIGUEZ
  Apo.Manc.: MARIA GLORIA MARIN GARDE
  Apo.Manc.: ELISENDA VIGO OLLER
  Apo.Manc.: ANNA BERENGUER AMAT
  Apo.Manc.: IÑIGO JOAQUIN BARCENA ROJI
  Apo.Manc.: ALBERTO JOSE MUNTANER PEDROSA
  Apo.Manc.: MARIA INMACULADA RODRIGUEZ VILLAR
  Apo.Manc.: JOAQUIN VICENTE MORENO
  Apo.Manc.: ANTONIALIANA PORTUGAL
  Apo.Manc.: ROSA MARIA FORCADA CASTELLTORT
  Apo.Manc.: FRANCISCO JAVIER LLANSO BENITO
  Apo.Manc.: JAIME AGUIRRE DECARCER
  Apo.Manc.: AGUSTIN GONZALEZ HERMOSILLA
  Apo.Manc.: ALFREDO JAVIER GARCIA LOPEZ
  Apo.Manc.: FERNANDO JUAN GONZALEZ DE CANALESMOYANO
  Apo.Manc.: ANTONI ALIANA PORTUGAL
  Apo.Manc.: ANTONIO NAVARRO-REVERTER GARCIA-GERMAN
  Apo.Manc.: JOSE LUIS SERRAFRONTERA
  Apo.Manc.: MARIA BEATRIZ GONZALEZ RODRIGUEZ
  Apo.Manc.: MARIA GLORIA MARIN GARDE
  Apo.Manc.: ELISENDA VIGO OLLER
  Apo.Manc.: ANNABERENGUER AMAT
  Apo.Manc.: IÑIGO JOAQUIN BARCENA ROJI
  Apo.Manc.: ALBERTO JOSE MUNTANER PEDROSA
  Apo.Manc.: MARIA INMACULADARODRIGUEZ VILLAR
  Apo.Manc.: JOAQUIN VICENTE MORENO
  Apo.Manc.: ANTONI ALIANA PORTUGAL
  Apo.Manc.: ROSA MARIA FORCADA CASTELLTORT
  Apo.Manc.: JOSEMARIA IGLESIAS VILAN
  Apo.Manc.: PEDRO BAULENAS AYZA
  Apo.Manc.: GONZALO MARIA RODRIGUEZ SAN JUAN
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3237 , F 82,S 8, H MU 75440, I/A 58 (13.11.18)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000463222 - Fecha Acto: 20/11/2018
  Nombramientos. Apoderado: JUAN-CARMELO MATEOS MORA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3237 , F 81, S 8, H MU 75440, I/A 57(13.11.18)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000461158 - Fecha Acto: 19/11/2018
  Nombramientos. Apo.Man.Soli: EDUARDO SANCHO GARCIA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3237 , F 80, S 8, H MU 75440, I/A 56(12.11.18)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000152445 - Fecha Acto: 05/04/2018
  Revocaciones. Apo.Manc.: ALFONSO CLEMENTE GONZALEZ
  Apo.Manc.: FERNANDO GATELL RUIZ DE GORDEJUELA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3237 , F 79, S 8, H MU 75440, I/A 55 (27.03.18)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000001959 - Fecha Acto: 02/01/2018
  Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3237 , F 79, S 8, H MU 75440, I/A 54 (22.12.17)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000497655 - Fecha Acto: 20/12/2017
  Nombramientos. Apo.Sol.: LUIS IGNACIO DE FELIPE FERNANDEZ
  Apo.Sol.: GUSTAVO ALBERTO BERMEJO DIAZ
  Apo.Sol.: CESAR FLOREZTELLEZ
  Apo.Sol.: CARLOS FRANCISCO PASCUAL NUÑEZ
  Apo.Sol.: MARIA ANGELES MALDONADO GARRIDO
  Apo.Sol.: ALBERTO SANCHEZFERNANDEZ
  Apo.Sol.: RAUL GUTIERREZ MORALEDA
  Apo.Sol.: JOSE LUIS TELLEZ REBOLLO
  Apo.Sol.: JAVIER AVILA ROMERO
  Apo.Sol.: DANIEL RODRIGUEZESTEBARANZ
  Apo.Sol.: MARIA CARMEN MARCOS ESPINOSA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3237 , F 78, S 8, H MU 75440, I/A 53 (13.12.17)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000495163 - Fecha Acto: 19/12/2017
  Revocaciones. Apo.Manc.: ANTONIO ALIANA PORTUGAL
  Apo.Manc.: ANTONIO ALIANA PORTUGAL
  Apo.Manc.: ANTONIO ALIANAPORTUGAL
  Apo.Manc.: ANTONIO ALIANA PORTUGAL
  Apo.Man.Soli: ANTONIO ALIANA PORTUGAL
  Apo.Manc.: ANTONIO ALIANAPORTUGAL
  Apo.Man.Soli: ANTONIO ALIANA PORTUGAL
  Apo.Sol.: ANTONIO ALIANA PORTUGAL
  Apo.Manc.: ANTONIO ALIANAPORTUGAL
  Apo.Sol.: LUIS IGNACIO DE FELIPE FERNANDEZ
  Apo.Sol.: CESAR FLOREZ TELLEZ
  Apo.Sol.: JOSE LUIS TELLEZ REBOLLO
  Apo.Sol.: JAVIERAVILA ROMERO
  Apo.Sol.: DANIEL RODRIGUEZ ESTEBARANZ
  Apo.Sol.: CARLOS FRANCISCO PASCUAL NUÑEZ
  Apo.Sol.: ALBERTO SANCHEZFERNANDEZ
  Apo.Sol.: MARIA ANGELES MALDONADO GARRIDO
  Apo.Sol.: RAUL GUTIERREZ MORALEDA
  Apo.Man.Soli: ANTONIO ALIANAPORTUGAL
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3237 , F 78, S 8, H MU 75440, I/A 52 (12.12.17)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000492965 - Fecha Acto: 18/12/2017
  Nombramientos. Apo.Man.Soli: JOSE MARIA FERNANDEZ LOPEZ
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3237 , F 78, S 8, H MU 75440, I/A 51(11.12.17)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000320994 - Fecha Acto: 03/08/2017
  Revocaciones. Apo.Sol.: ROSARIO MARTINEZ SANDE
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3237 , F 78, S 8, H MU 75440, I/A 50 (27.07.17)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000320993 - Fecha Acto: 03/08/2017
  Reelecciones. Adm. Mancom.: ANTONIO IGUALADA FERNANDEZ
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3237 , F 78, S 8, H MU 75440, I/A 49(27.07.17)
 • CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA SA -   Nº Acto: 000166166 - Fecha Acto: 17/04/2017
  Nombramientos. Apo.Sol.: LUIS FERNANDO SILVA UTRILLA
  Apo.Sol.: BELINDA PEREZ MORON
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3117 , F 83, S 8, HMU 75440, I/A 48 ( 6.04.17)

Ver más actos del borme

 • Cerrar
 • Informes Comerciales
 • Ranking empresas
 • Servicios
  • Tarificador descuento de pagarés
  • Empresas nuevas
  • Registro Mercantil
  • Calculadora IBAN
  • Ranking concursal
 • Licitaciones
 • Noticias
 • Opiniones
 • Iniciar sesión