A95758389 - IBERDROLA CLIENTES SA
IBERDROLA CLIENTES SA

14 /
Ranking ventas

Licitaciones y concursos públicos de IBERDROLA CLIENTES SA

Adjudicaciones públicas (Censadas en Infocif 208)

El importe de las Licitaciones de IBERDROLA CLIENTES SA entre el año 2008 y el 2015 supone 208, teniendo como los dos mayores órganos de contratación a Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

Adjudicación - D2021/006627 - El objeto del contrato es el “Suministro de energía eléctrica destinada al punto de suministro común en los edificios “Los Paules y Palacio de Bracamonte”, de Ávila. CUPS: ES0021000012462392BT

Expediente: D2021/006627
Fecha publicación: 21/09/2021 10:01
Adjudicatario: IBERDROLA CLIENTES SA
Título del contrato: El objeto del contrato es el “Suministro de energía eléctrica destinada al punto de suministro común en los edificios “Los Paules y Palacio de Bracamonte”, de Ávila. CUPS: ES0021000012462392BT
Categoria: Electricidad.
Tipo / Subtipo de contrato: Suministros / Adquisición
Procedimiento: Basado en Acuerdo Marco
Importe Estimado*: 56.350,64 €
Importe Adjudicado*: 46.570,78 €

Organo de contratación: S4711001J - Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León
Lugar de ejecución: España - Ávila
España (ES)
Plazo de ejecución: 12  meses
Fecha adjudicación: 17/09/2021  02:00
Nota: Oferta con mejor relación calidad-precio.
Codigo CPV / Categoría: 09310000 / Electricidad.
Trámite: Ordinaria
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Pliego - PCO001202100489 - Suministro de energía eléctrica a los diferentes puntos de consumo de la Diputación Provincial de A Coruña

Expediente: PCO001202100489
Fecha publicación: 14/09/2021 13:35
Adjudicatario: IBERDROLA CLIENTES SA
Título del contrato: Suministro de energía eléctrica a los diferentes puntos de consumo de la Diputación Provincial de A Coruña
Categoria: Electricidad.
Tipo / Subtipo de contrato: Suministros / Adquisición
Procedimiento: Abierto
Fecha recepción de ofertas: 17/09/2021 13:00
Importe Estimado*: 1.091.550,68 €
Importe Adjudicado*: 902.108,00 €

Nombre administración: Presidencia de la Diputación Provincial de A Coruña
Organo de contratación: P1500000C - Presidencia de la Diputación Provincial de A Coruña
Localidad o Provincia: A Coruña
Lugar de ejecución: España - A Coruña
España (ES)
Plazo de ejecución: 4  meses
Fecha adjudicación: 17/09/2021  02:00
Nota: Se trata de la oferta más ventajosa. El presupuesto del contrato no se define con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades de la Administración. La Diputación podrá efectuar un consumo menor o mayor del previsto, dentro del límite máximo del crédito disponible para esta finalidad.
Codigo CPV / Categoría: 09310000 / Electricidad.
Trámite: Emergencia
Compra pública innovadora: No
Condiciones Admisión: Capacidad de obrar
Criterios de Evaluación Técnica: Otros
Criterios de Evaluación Económica-Financiera: Otros
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Adjudicación - SUMELEC21 - Suministro eléctrico del Ayuntamiento

Expediente: SUMELEC21
Fecha publicación: 10/09/2021 09:59
Adjudicatario: IBERDROLA CLIENTES SA
Título del contrato: Suministro eléctrico del Ayuntamiento
Categoria: Electricidad.
Tipo / Subtipo de contrato: Suministros / Adquisición
Procedimiento: Basado en Acuerdo Marco
Importe Estimado*: 160.000,00 €
Importe Adjudicado*: 132.231,40 €

Nombre administración: Alcaldía del Ayuntamiento de Anna
Organo de contratación: 30989110142671 - Alcaldía del Ayuntamiento de Anna
Localidad o Provincia: Anna
Lugar de ejecución: los puntos de suministro dependientes del Ayuntamiento de Anna
España (ES)
Plazo de ejecución: 1  años
Fecha adjudicación: 08/09/2021  02:00
Nota: El servicio continuado de asesoría energética ofrecido por IBERDROLA CLIENTES S.A.U. a este Ayuntamiento, permite disponer de las tarifas más favorables en todo momento, en beneficio del mayor ahorro energético y económico. En base al análisis anterior, considero oportuno RENOVAR EL CONTRATO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA con la mercantil IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
Codigo CPV / Categoría: 09310000 / Electricidad.
Trámite: Ordinaria
Compra pública innovadora: No
Fecha Inicio Ejecución: 2021-09-08
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Adjudicación - 5487/2021 - Subministrament d’energia elèctrica 100% d’origen renovable basada en l’adhesió a l’Acord Marc de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació de València(1/21/CSI)

Expediente: 5487/2021
Fecha publicación: 08/09/2021 12:58
Adjudicatario: IBERDROLA CLIENTES SA
Título del contrato: Subministrament d’energia elèctrica 100% d’origen renovable basada en l’adhesió a l’Acord Marc de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació de València(1/21/CSI)
Categoria: Electricidad.
Tipo / Subtipo de contrato: Suministros / Alquiler
Procedimiento: Basado en Acuerdo Marco
Importe Estimado*: 403.263,02 €
Importe Adjudicado*: 333.275,22 €

Nombre administración: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Carcaixent
Organo de contratación: 30998050143565 - Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Carcaixent
Localidad o Provincia: Carcaixent
Lugar de ejecución: España - Valencia/València
España (ES)
Plazo de ejecución: 1  años
Fecha adjudicación: 26/08/2021  02:00
Nota: RESOLC: Primer. Aprovar, quant a la contractació del «Subministrament energia elèctrica 100 % d’origen renovable» (Exp. 5487/2021), el següent: 1. Optar per realitzar esta contractació sobre la base de l’adhesió a la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació de València (CSI) (Exp. 3809/2018). 2. Adjudicar la contractació a l’empresa Iberdrola Clientes, SAU., amb CIF: A95758389, per import màxim de 403.263,02 €, IVA inclòs, en els termes i condicions resultants de l’Acord Marc per a la contractació del subministrament d’energia elèctrica als municipis adherits a la CSI aprovat Decret de la Presidència de la Diputació Provincial de València 6028/2021 (Exp.01/21/CSI); d’entre les quals s’assenyalen les següents: a) Tarifes: Per al contracte basat es prendrà com a referència les tarifes de l’Acord Marc que estiguen vigents en el moment de la seua adjudicació. Estes tarifes es mantindran durant el període inicial de la seua vigència (les tarifes del contracte basat no pateixen revisió durant el període inicial de vigència). b) Revisió de preus: En el cas d’efectuar les pròrrogues previstes a l’Acord marc, sí que seran objecte de revisió, segons disposa la clàusula trentena sisena del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). c) Garanties: No s’exigeix la constitució de garantia definitiva. Si l'adjudicatari fou objecte de penalitats per l'execució no adequada del contracte, aquestes es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats pendents de pagament tot i d’acord al PCAP. d) Termini d’execució inicial del contracte: El termini d'execució inicial previst serà d’una anualitat a comptar des de l’endemà de la formalització o recepció de la notificació del contracte. Este termini de durada queda justificat per la mateixa naturalesa del subministrament i el conjunt de components que d’acord amb la legalitat vigent constitueixen el preu del subministrament i la seua fluctuació en el temps. e) Pròrrogues previstes: Cap la possibilitat de realitzar tres pròrrogues anuals del contracte, sense que en cap cas la duració del contracte supere 4 anualitats. f) La relació actualitzada de punts de subministrament d’electricitat actius és la següent: Es donarà compte d’esta resolució a la Junta de Govern Local, per al seu coneixement. Segon. Aprovar l’assumpció de la despesa a càrrec del pressupost general municipal vigent. Tercer. Designar com a encarregat/da del contracte a l’enginyer/a tècnic/a municipal o persona en qui delegue, qui realitzarà el seguiment del contracte, tot comprovant que la seua realització s'ajusta al que estableix el mateix i supervisant la facturació resultant del mateix. Quart. Traslladar esta resolució a Iberdrola Clientes, SAU, així com a l’enginyer tècnic, a l’oficial cap electricista i a la Intervenció municipals. Cinquè. Publicar l’adjudicació en la Plataforma de Contractes de l’Estat i comunicar les dades bàsiques al Registre de Contractes del Sector Públic i a la Sindicatura de Comptes. Ho resol, en Carcaixent, en data al marge, l’alcalde, qui firma junt al secretari de la Corporació. L’alcalde El secretari
Codigo CPV / Categoría: 09310000 / Electricidad.
Trámite: Ordinaria
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Adjudicación - 2102/2021 - Energía eléctrica

Expediente: 2102/2021
Fecha publicación: 02/09/2021 13:45
Adjudicatario: IBERDROLA CLIENTES SA
Título del contrato: Energía eléctrica
Categoria: Electricidad.
Tipo / Subtipo de contrato: Suministros / Adquisición
Procedimiento: Basado en Acuerdo Marco
Importe Estimado*: 452.233,99 €
Importe Adjudicado*: 452.233,99 €

Nombre administración: Alcaldía del Ayuntamiento de Utiel
Organo de contratación: 30957020139462 - Alcaldía del Ayuntamiento de Utiel
Localidad o Provincia: Utiel
Lugar de ejecución: España - Valencia/València
España (ES)
Plazo de ejecución: 1  años
Fecha adjudicación: 27/08/2021  02:00
Nota: Considerando que el Informe del Técnico Municipal de fecha 20 de Agosto de 2021 concluye que: Según lo expuesto en los apartados anteriores la mejor oferta económica para todos los suministros existentes será la de Iberdrola Clientes, S.A.U. Asimismo señala que “el Ayuntamiento en años anteriores ha formalizado contratos con Iberdrola Clientes, S.A.U, por lo que disponemos de los canales de comunicación y gestor asignado en caso de formalizar los contratos con esta empresa.
Codigo CPV / Categoría: 09310000 / Electricidad.
Trámite: Ordinaria
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Adjudicación - D2021/010472 - El objeto del contrato es “Varios suministros eléctricos”.

Expediente: D2021/010472
Fecha publicación: 02/09/2021 11:43
Adjudicatario: IBERDROLA CLIENTES SA
Título del contrato: El objeto del contrato es “Varios suministros eléctricos”.
Categoria: Electricidad.
Tipo / Subtipo de contrato: Suministros / Adquisición
Procedimiento: Basado en Acuerdo Marco
Importe Estimado*: 625.000,00 €
Importe Adjudicado*: 576.146,75 €

Nombre administración: Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León
Organo de contratación: Q4700676B - Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León
Localidad o Provincia: Arroyo de la Encomienda (Valladolid)
Lugar de ejecución: España - Castilla y León
España (ES)
Plazo de ejecución: 12  meses
Fecha adjudicación: 27/08/2021  02:00
Nota: Oferta con mejor relación calidad-precio.
Codigo CPV / Categoría: 09310000 / Electricidad.
Trámite: Ordinaria
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Adjudicación - C Sum 5/2021 - Suministro de energía eléctrica a 28 puntos más de 10KV

Expediente: C Sum 5/2021
Fecha publicación: 01/09/2021 09:21
Adjudicatario: IBERDROLA CLIENTES SA
Título del contrato: Suministro de energía eléctrica a 28 puntos más de 10KV
Categoria: Electricidad.
Tipo / Subtipo de contrato: Suministros / Adquisición
Procedimiento: Basado en Acuerdo Marco
Importe Estimado*: 667.000,00 €
Importe Adjudicado*: 667.000,00 €

Nombre administración: Pleno del Ayuntamiento de Buñol
Organo de contratación: P4607900J - Pleno del Ayuntamiento de Buñol
Localidad o Provincia: Buñol
Lugar de ejecución: España - Valencia/València
España (ES)
Plazo de ejecución: 12  meses
Fecha adjudicación: 10/08/2021  02:00
Nota: Precio más bajo
Codigo CPV / Categoría: 09310000 / Electricidad.
Trámite: Ordinaria
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Adjudicación - D2021/010749 - Prestación del suministro de energía eléctrica durante el ejercicio 2021/2022, en la presa de Villafría, término municipal de Santibáñez de la Peña, (Palencia).

Expediente: D2021/010749
Fecha publicación: 31/08/2021 10:34
Adjudicatario: IBERDROLA CLIENTES SA
Título del contrato: Prestación del suministro de energía eléctrica durante el ejercicio 2021/2022, en la presa de Villafría, término municipal de Santibáñez de la Peña, (Palencia).
Categoria: Electricidad.
Tipo / Subtipo de contrato: Suministros / Alquiler
Procedimiento: Basado en Acuerdo Marco
Importe Estimado*: 5.687,31 €
Importe Adjudicado*: 3.790,98 €

Nombre administración: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León
Organo de contratación: S4711001J - Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León
Localidad o Provincia: Valladolid
Lugar de ejecución: España - Palencia
España (ES)
Plazo de ejecución: 12  meses
Fecha adjudicación: 30/08/2021  02:00
Nota: Oferta con mejor relación calidad-precio.
Codigo CPV / Categoría: 09310000 / Electricidad.
Trámite: Ordinaria
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Adjudicación - CNMY19/AVSRE/11 - Suministro eléctrico AVSRE (Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias)

Expediente: CNMY19/AVSRE/11
Fecha publicación: 07/08/2021 09:35
Adjudicatario: IBERDROLA CLIENTES SA
Título del contrato: Suministro eléctrico AVSRE (Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias)
Categoria: Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras fuentes de energía.
Tipo / Subtipo de contrato: Suministros / Adquisición
Procedimiento: Basado en Acuerdo Marco
Fecha recepción de ofertas: 17/06/2019 15:00
Importe Estimado*: 362.797,14 €
Importe Adjudicado*: 220.597,62 €

Nombre administración: Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias
Organo de contratación: 21063750150135 - Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias
Localidad o Provincia: Valencia
Lugar de ejecución: España - Valencia/València
España (ES)
Plazo de ejecución: 1  años
Fecha adjudicación: 25/06/2019  02:00
Nota: Por ser la más ventajosa
Codigo CPV / Categoría: 09000000 / Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras fuentes de energía.
Trámite: Ordinaria
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Adjudicación - Acuerdo Marco Suministro Energía Eléctrica 2021 - Suministro de energía eléctrica de Ayuntamiento de Manuel basado en el Acuerdo Marco adjudicado por la Excma. Diputación Provincial de Valencia.

Expediente: Acuerdo Marco Suministro Energía Eléctrica 2021
Fecha publicación: 05/08/2021 12:43
Adjudicatario: IBERDROLA CLIENTES SA
Título del contrato: Suministro de energía eléctrica de Ayuntamiento de Manuel basado en el Acuerdo Marco adjudicado por la Excma. Diputación Provincial de Valencia.
Categoria: Electricidad.
Tipo / Subtipo de contrato: Suministros / Alquiler
Procedimiento: Basado en Acuerdo Marco
Importe Estimado*: 99.949,92 €
Importe Adjudicado*: 82.603,24 €

Nombre administración: Alcaldía del Ayuntamiento de Manuel
Organo de contratación: 30766010120361 - Alcaldía del Ayuntamiento de Manuel
Localidad o Provincia: Manuel
Lugar de ejecución: España - Valencia/València
España (ES)
Plazo de ejecución: 1  años
Fecha adjudicación: 28/07/2021  02:00
Nota: Resolución de 28/07/2021
Codigo CPV / Categoría: 09310000 / Electricidad.
Trámite: Ordinaria
Compra pública innovadora: No
Fecha Inicio Ejecución: 2021-08-01
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Adjudicación - 1734/2021 - Suministro de energía eléctrica

Expediente: 1734/2021
Fecha publicación: 02/08/2021 11:41
Adjudicatario: IBERDROLA CLIENTES SA
Título del contrato: Suministro de energía eléctrica
Categoria: Electricidad.
Tipo / Subtipo de contrato: Suministros / Adquisición
Procedimiento: Basado en Acuerdo Marco
Importe Estimado*: 0,00 €
Importe Adjudicado*: 383.012,08 €

Nombre administración: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Carlet
Organo de contratación: 30994850143245 - Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Carlet
Localidad o Provincia: Carlet
Lugar de ejecución: España - Valencia/València
España (ES)
Fecha adjudicación: 30/07/2021  02:00
Nota: Oferta más ventajosa
Codigo CPV / Categoría: 09310000 / Electricidad.
Trámite: Ordinaria
Compra pública innovadora: No
Fecha Inicio Ejecución: 2021-08-01
Fecha Fin Ejecución: 2022-07-31
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Adjudicación - D2021/009979 - Suministro de electricidad para los consumos auxiliares de las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a red propiedad del Ente Regional de la Energía de Castilla y León en diversos edificios

Expediente: D2021/009979
Fecha publicación: 28/07/2021 13:03
Adjudicatario: IBERDROLA CLIENTES SA
Título del contrato: Suministro de electricidad para los consumos auxiliares de las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a red propiedad del Ente Regional de la Energía de Castilla y León en diversos edificios
Categoria: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear.
Tipo / Subtipo de contrato: Suministros / Adquisición
Procedimiento: Basado en Acuerdo Marco
Importe Estimado*: 609,84 €
Importe Adjudicado*: 243,94 €

Nombre administración: Ente Regional de la Energía de Castilla y León
Organo de contratación: Q7450005I - Ente Regional de la Energía de Castilla y León
Localidad o Provincia: León
Lugar de ejecución: España - León
España (ES)
Plazo de ejecución: 12  meses
Fecha adjudicación: 27/07/2021  02:00
Nota: Oferta con mejor relación calidad-precio.
Codigo CPV / Categoría: 09300000 / Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear.
Trámite: Ordinaria
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Adjudicación - CESCV 09_2020 - Suministro de Energía Eléctrica para el Comité Econòmic i Social de la CV

Expediente: CESCV 09_2020
Fecha publicación: 26/07/2021 14:47
Adjudicatario: IBERDROLA CLIENTES SA
Título del contrato: Suministro de Energía Eléctrica para el Comité Econòmic i Social de la CV
Categoria: Electricidad.
Tipo / Subtipo de contrato: Suministros / Adquisición
Procedimiento: Basado en Acuerdo Marco
Fecha recepción de ofertas: 13/07/2021 23:59
Fecha apertura: 15/07/2021 00:00
Importe Estimado*: 3.447,92 €
Importe Adjudicado*: 1.623,13 €

Nombre administración: Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana
Organo de contratación: 51013470145107 - Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana
Localidad o Provincia: Castelló de la Plana
Lugar de ejecución: España - Castellón/Castelló
España (ES)
Plazo de ejecución: 1  años
Fecha adjudicación: 21/07/2021  02:00
Nota: Por ser la oferta más ventajosa
Codigo CPV / Categoría: 09310000 / Electricidad.
Trámite: Ordinaria
Compra pública innovadora: No
Condiciones Admisión: Capacidad de obrar
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Adjudicación - D2021/008800 - Suministro de energía eléctrica en diversos edificios de la Consejería de Sanidad 2021-22

Expediente: D2021/008800
Fecha publicación: 16/07/2021 12:29
Adjudicatario: IBERDROLA CLIENTES SA
Título del contrato: Suministro de energía eléctrica en diversos edificios de la Consejería de Sanidad 2021-22
Categoria: Electricidad.
Tipo / Subtipo de contrato: Suministros / Adquisición
Procedimiento: Basado en Acuerdo Marco
Importe Estimado*: 788.585,00 €
Importe Adjudicado*: 788.585,00 €

Nombre administración: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León
Organo de contratación: S4711001J - Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León
Localidad o Provincia: Valladolid
Lugar de ejecución: España - Castilla y León
España (ES)
Plazo de ejecución: 12  meses
Fecha adjudicación: 16/07/2021  02:00
Nota: Oferta con mejor relación calidad-precio.
Codigo CPV / Categoría: 09310000 / Electricidad.
Trámite: Ordinaria
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Adjudicación - P4102800B-2021/000032-BCN - Contrato basado en acuerdo Marco de suministro eléctrico

Expediente: P4102800B-2021/000032-BCN
Fecha publicación: 14/07/2021 11:20
Adjudicatario: IBERDROLA CLIENTES SA
Título del contrato: Contrato basado en acuerdo Marco de suministro eléctrico
Categoria: Electricidad.
Tipo / Subtipo de contrato: Suministros / Adquisición
Procedimiento: Negociado sin publicidad
Importe Estimado*: 60.000,00 €
Importe Adjudicado*: 49.586,78 €

Nombre administración: Alcaldía del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán
Organo de contratación: P4102800B - Alcaldía del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán
Localidad o Provincia: Castilleja de Guzmán
Lugar de ejecución: España - Sevilla
España (ES)
Plazo de ejecución: 0  días
Fecha adjudicación: 13/07/2021  02:00
Nota: no especificado
Codigo CPV / Categoría: 09310000 / Electricidad.
Trámite: Ordinaria
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Adjudicación - 2021/370 - suministro de electricidad en base al acuerdo marco Adhesión a la Central de Contratación de la FEMP

Expediente: 2021/370
Fecha publicación: 12/07/2021 12:43
Adjudicatario: IBERDROLA CLIENTES SA
Título del contrato: suministro de electricidad en base al acuerdo marco Adhesión a la Central de Contratación de la FEMP
Categoria: Electricidad.
Tipo / Subtipo de contrato: Suministros / Alquiler
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 0,00 €
Importe Adjudicado*: 373.727,35 €

Nombre administración: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Muros
Organo de contratación: P1505400J - Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Muros
Localidad o Provincia: Muros
Lugar de ejecución: España - A Coruña
España (ES)
Plazo de ejecución: 4  años
Fecha adjudicación: 06/07/2021  02:00
Nota: oferta mellor prezo
Codigo CPV / Categoría: 09310000 / Electricidad.
Trámite: Ordinaria
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Adjudicación - CNCC21/SUBSE/04 (AM 3/20 CC) - Suministro eléctrico para las dependencias en València de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, basado en el Acuerdo Marco 3/20 CC, para el suministro de energía eléctrica en los puntos de consumo de la Administración de la Generalitat, su sector público instrumental y entidades adheridas

Expediente: CNCC21/SUBSE/04 (AM 3/20 CC)
Fecha publicación: 12/07/2021 10:46
Adjudicatario: IBERDROLA CLIENTES SA
Título del contrato: Suministro eléctrico para las dependencias en València de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, basado en el Acuerdo Marco 3/20 CC, para el suministro de energía eléctrica en los puntos de consumo de la Administración de la Generalitat, su sector público instrumental y entidades adheridas
Categoria: Electricidad.
Tipo / Subtipo de contrato: Suministros / Adquisición
Procedimiento: Basado en Acuerdo Marco
Fecha recepción de ofertas: 21/06/2021 15:00
Importe Estimado*: 36.123,62 €
Importe Adjudicado*: 12.486,38 €

Nombre administración: Subsecretaría - Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital
Organo de contratación: 21382820182042 - Subsecretaría - Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital
Localidad o Provincia: Alicante
Lugar de ejecución: La dirección de suministro es Plaza del Ayuntamiento, núm. 6, València, 46002
España (ES)
Fecha adjudicación: 12/07/2021  02:00
Nota: Por resultar la oferta económica más ventajosa para la Administración contratante, siendo el precio el único criterio de adjudicación.
Codigo CPV / Categoría: 09310000 / Electricidad.
Trámite: Ordinaria
Compra pública innovadora: No
Fecha Inicio Ejecución: 2021-07-15
Fecha Fin Ejecución: 2022-07-14
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Adjudicación - CNCC21/STA00/03 - Suministro de energía eléctrica para los puntos de consumo dependientes de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias

Expediente: CNCC21/STA00/03
Fecha publicación: 14/07/2021 10:15
Adjudicatario: IBERDROLA CLIENTES SA
Título del contrato: Suministro de energía eléctrica para los puntos de consumo dependientes de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias
Categoria: Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras fuentes de energía.
Tipo / Subtipo de contrato: Suministros / Adquisición
Procedimiento: Basado en Acuerdo Marco
Fecha apertura: 07/07/2021 09:30
Importe Estimado*: 370.815,44 €
Importe Adjudicado*: 244.259,09 €

Nombre administración: Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias
Organo de contratación: Q4601436A - Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias
Localidad o Provincia: Valencia
Lugar de ejecución: España - Valencia/València
España (ES)
Plazo de ejecución: 1  años
Fecha adjudicación: 13/07/2021  02:00
Nota: Por presentar la oferta más ventajosa
Codigo CPV / Categoría: 09000000 / Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras fuentes de energía.
Trámite: Ordinaria
Compra pública innovadora: No
Condiciones Admisión: Capacidad de obrar
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Adjudicación - CG-2021/2821/0158 - Suministro de gas natural para diversos centros de IBERMUTUA

Expediente: CG-2021/2821/0158
Fecha publicación: 23/07/2021 12:47
Adjudicatario: IBERDROLA CLIENTES SA
Título del contrato: Suministro de gas natural para diversos centros de IBERMUTUA
Categoria: Gas natural.
Tipo / Subtipo de contrato: Suministros / Adquisición
Procedimiento: Abierto
Fecha recepción de ofertas: 16/07/2021 12:00
Fecha apertura: 16/07/2021 12:30
Importe Estimado*: 78.696,96 €
Importe Adjudicado*: 65.038,81 €

Nombre administración: Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274
Organo de contratación: G81939217 - Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274
Localidad o Provincia: Madrid
Lugar de ejecución: España - España - Ámbito nacional
España (ES)
Plazo de ejecución: 12  meses
Fecha adjudicación: 23/07/2021  02:00
Nota: Por ser la empresa –no incursa en valor desproporcionado- que mejor relación calidad precio ha obtenido, de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente licitación.
Codigo CPV / Categoría: 09123000 / Gas natural.
Trámite: Ordinaria
Compra pública innovadora: No
Criterios de Evaluación Técnica: Trabajos realizados
Criterios de Evaluación Económica-Financiera: Cifra anual de negocio
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Adjudicación - 480-2021 - Concesión demanial para la instalación, mantenimiento y explotación de tres puntos dobles de recarga de vehículos eléctricos en el aparcamiento público situado en el Paseo de los Hoteles (detrás del Centro Cultural) del municipio de Sigüenza.

Expediente: 480-2021
Fecha publicación: 01/09/2021 09:28
Adjudicatario: IBERDROLA CLIENTES SA
Título del contrato: Concesión demanial para la instalación, mantenimiento y explotación de tres puntos dobles de recarga de vehículos eléctricos en el aparcamiento público situado en el Paseo de los Hoteles (detrás del Centro Cultural) del municipio de Sigüenza.
Categoria: Cargadores de baterías.
Tipo de contrato: Privado
Procedimiento: Abierto
Fecha recepción de ofertas: 01/06/2021 23:59
Fecha apertura: 04/06/2021 12:25
Importe Estimado*: 0,00 €
Importe Adjudicado*: 3.600,00 €

Nombre administración: Pleno del del Ayuntamiento de Sigüenza
Organo de contratación: P1931000B - Pleno del del Ayuntamiento de Sigüenza
Localidad o Provincia: Sigüenza
Lugar de ejecución: Paseo de los Hoteles del municipio de Sigüenza (detrás del Centro Cultural) aparcamientos.
España (ES)
Plazo de ejecución: 10  años
Fecha adjudicación: 30/08/2021  02:00
Nota: Segundo licitador mejor valorado.
Codigo CPV / Categoría: 31158100 / Cargadores de baterías.
Trámite: Ordinaria
Compra pública innovadora: No
Condiciones Admisión: Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Criterios de Evaluación Técnica: Trabajos realizados
Criterios de Evaluación Económica-Financiera: Cifra anual de negocio
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
* Importe sin impuestos

Tabla resumen

 • TOTAL
 • 2018
 • Total
 • 76.528.101,66€
 • 0,00€
 • Servicios
 • 92.442,97€
 • 0,00€
 • Suministros
 • 76.435.658,69€
 • 0,00€
Datos obtenidos de Fuentes Públicas y de la Plataforma de Contratación del Estado.
Ir al Gestor de Licitaciones Avanzado

Clasificación de contratistas del estado para IBERDROLA CLIENTES SA

Órgano de Contratación

 • ADMINISTRACIÓN / ORGANO DE CONTRATACIÓN
 • Nº ADJ.
 • IMPORTE ADJUDICACIÓN
 • TOTAL
 • 212
 • 133.934.606,79 €
 • Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo
  Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
 • 1
 • 34.507.200,00 €
 • Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
  Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
 • 1
 • 11.707.126,11 €
 • Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
  Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
 • 1
 • 10.961.216,51 €
 • Gerencia de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
  Gerencia de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
 • 2
 • 8.761.862,83 €
 • Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño
  Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño
 • 1
 • 5.119.077,99 €
 • Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
  Dirección Provincial de Educación en Segovia
 • 22
 • 4.381.315,74 €
 • Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete
  Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete
 • 2
 • 4.339.219,04 €
 • Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería
  Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería
 • 1
 • 4.340.874,05 €
 • Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
  Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
 • 1
 • 3.269.942,04 €
 • Concejal Teniente de Alcalde de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
  Concejalía de Servicios Municipales y Presidencia del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
 • 1
 • 3.051.266,61 €
 • Rectorado de la Universidad de Salamanca
  Rectorado de la Universidad de Salamanca
 • 2
 • 2.997.754,00 €
 • Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Pola
  Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Pola
 • 1
 • 1.774.990,67 €
 • Concejal de Hacienda Patrimonio y Contratación del Ayuntamiento de Oliva
  Concejal de Hacienda Patrimonio y Contratación del Ayuntamiento de Oliva
 • 2
 • 1.611.239,67 €
 • Junta de Gobierno del Ayuntamiento Dénia
  Junta de Gobierno del Ayuntamiento Dénia
 • 1
 • 1.479.358,40 €
 • Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Elda
  Alcaldía del Ayuntamiento de Elda
 • 1
 • 1.409.614,64 €
 • Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente Raspeig
  Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente Raspeig
 • 1
 • 1.402.772,59 €
 • Varios
  Pleno del Ayuntamiento de Navacerrada
 • 6
 • 1.376.699,46 €
 • Junta de Gobierno Ayuntamiento de Benicàssim
  Junta de Gobierno Ayuntamiento de Benicàssim
 • 1
 • 1.363.636,36 €
 • Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Telde
  Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Telde
 • 1
 • 1.256.541,89 €
 • Alcaldía del Ayuntamiento de El Campello
  Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Campello
 • 1
 • 1.085.009,88 €
 • Dirección General de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana S.A.
  Dirección General de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana S.A.
 • 2
 • 1.061.243,83 €
 • Pleno del Ayuntamiento de Cocentaina
  Pleno del Ayuntamiento de Cocentaina
 • 1
 • 1.043.122,54 €
 • Presidencia de la Diputación Provincial de A Coruña
  Presidencia de la Diputación Provincial de A Coruña
 • 1
 • 902.108,00 €
 • Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Camargo
  Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Camargo
 • 1
 • 854.700,00 €
 • Distrito de Chamartín
  Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
 • 1
 • 840.000,00 €
 • Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Carlet
  Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Carlet
 • 2
 • 835.078,20 €
 • Presidencia de la Diputación Provincial de León
  Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León
 • 1
 • 830.626,51 €
 • Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
  Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
 • 6
 • 806.307,06 €
 • Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León
  Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León
 • 1
 • 788.585,00 €
 • Pleno del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón
  Pleno del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón
 • 1
 • 770.390,19 €
 • Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picassent
  Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picassent
 • 1
 • 694.948,08 €
 • Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Buñol
  Pleno del Ayuntamiento de Buñol
 • 1
 • 667.000,00 €
 • División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía)
  División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía)
 • 1
 • 660.400,62 €
 • Alcaldía del Ayuntamiento de Aldaia
  Alcaldía del Ayuntamiento de Aldaia
 • 1
 • 661.157,03 €
 • Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León
  Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León
 • 2
 • 631.327,98 €
 • Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias
  Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias
 • 3
 • 606.823,17 €
 • Concejalía Delegada del Área de Igualdad y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Ontinyent
  Concejalía Delegada del Área de Igualdad y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Ontinyent
 • 1
 • 581.765,29 €
 • Alcaldía del Ayuntamiento de Illescas
  Alcaldía del Ayuntamiento de Illescas
 • 1
 • 573.646,41 €
 • Alcaldia del Ayuntamiento de Rafelbunyol
  Alcaldia del Ayuntamiento de Rafelbunyol
 • 2
 • 561.808,48 €
 • Alcaldía del Ayuntamiento de Almassora
  Alcaldía del Ayuntamiento de Almassora
 • 1
 • 549.586,77 €
 • Dirección Gerencia de Mutua Balear, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 183
  Dirección Gerencia de Mutua Balear, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 183
 • 1
 • 539.813,96 €
 • Subsecretaría - Consellería de Hacienda y Modelo Económico
  Subsecretaría - Consellería de Hacienda y Modelo Económico
 • 2
 • 521.951,43 €
 • Presidencia de la Autoridad Portuaria de Melilla
  Presidencia de la Autoridad Portuaria de Melilla
 • 2
 • 492.833,96 €
 • Vicepresidencia Primera del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)
  Vicepresidencia Primera del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)
 • 1
 • 458.997,00 €
 • Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A. (CETARSA)
  Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A. (CETARSA)
 • 1
 • 449.341,65 €
 • Alcaldía del Ayuntamiento de Utiel
  Alcaldía del Ayuntamiento de Utiel
 • 1
 • 452.233,99 €
 • Alcaldía del Ayuntamiento de Laguna de Duero
  Alcaldía del Ayuntamiento de Laguna de Duero
 • 1
 • 425.000,00 €
 • Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra
  Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra
 • 1
 • 428.587,17 €
 • Dirección General del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS)
  Dirección General del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS)
 • 1
 • 396.977,04 €
 • Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Muros
  Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Muros
 • 1
 • 373.727,35 €
 • Presidencia de la Diputación Provincial de Valladolid
  Presidencia de la Diputación Provincial de Valladolid
 • 1
 • 342.148,76 €
 • Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Carcaixent
  Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Carcaixent
 • 1
 • 333.275,22 €
 • Dirección General del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. (INCIBE)
  Dirección General del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. (INCIBE)
 • 2
 • 319.894,13 €
 • Dirección General de la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña S.A.U.
  Dirección General de la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña S.A.U.
 • 1
 • 303.013,19 €
 • Pleno del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva
  Pleno del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva
 • 1
 • 291.220,06 €
 • Alcaldía del Ayuntamiento de Santoña
  Alcaldía del Ayuntamiento de Santoña
 • 1
 • 277.210,00 €
 • Alcaldía del Ayuntamiento de Anna
  Alcaldía del Ayuntamiento de Anna
 • 2
 • 264.462,80 €
 • Alcaldía del Ayuntamiento de Bembibre
  Alcaldía del Ayuntamiento de Bembibre
 • 1
 • 265.528,12 €
 • Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vinarós
  Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vinarós
 • 1
 • 273.690,12 €
 • Junta de Gobierno del Ajuntament de Moncada
  Junta de Gobierno del Ajuntament de Moncada
 • 1
 • 253.859,95 €
 • Dirección Gerencia de la Mutua de Accidentes de Canarias
  Dirección Gerencia de la Mutua de Accidentes de Canarias
 • 1
 • 250.000,00 €
 • Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
  Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
 • 1
 • 237.613,72 €
 • Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Camas
  Alcaldía del Ayuntamiento de Camas
 • 1
 • 231.404,96 €
 • Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Beniel
  Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Beniel
 • 1
 • 218.158,63 €
 • Alcaldía del Ayuntamiento de Benetússer
  Alcaldía del Ayuntamiento de Benetússer
 • 1
 • 209.801,98 €
 • Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bueu
  Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bueu
 • 1
 • 202.127,25 €
 • Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
  Alcaldía del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
 • 1
 • 197.767,24 €
 • Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
  Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
 • 1
 • 187.626,14 €
 • Subsecretaría - Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica
  Subsecretaría - Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica
 • 1
 • 175.993,29 €
 • Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ondara
  Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ondara
 • 1
 • 175.120,22 €
 • Alcaldía del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo
  Alcaldía del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo
 • 1
 • 177.374,86 €
 • Comisión Ejecutiva de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, S.A. (SODEVA)
  Consejo de Administración de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, S.A. (SODEVA)
 • 1
 • 165.289,26 €
 • Gerencia de Promociones e Iniciativas Municipales de Elche, S.A. (PIMESA)
  Consejo de Administración de Promociones e Iniciativas Municipales de Elche, S.A. (PIMESA)
 • 2
 • 164.039,58 €
 • Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Nájera
  Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Nájera
 • 1
 • 166.888,02 €
 • Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santomera
  Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santomera
 • 1
 • 147.520,66 €
 • Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León
  Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León
 • 2
 • 151.225,07 €
 • Gerencia Municipal de Urbanismo Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Málaga
  Gerencia Municipal de Urbanismo Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Málaga
 • 1
 • 136.000,00 €
 • Alcaldía del Ayuntamiento de Cangas de Onís
  Alcaldía del Ayuntamiento de Cangas de Onís
 • 1
 • 134.669,37 €
 • Alcaldía del Ayuntamiento de Manuel
  Alcaldía del Ayuntamiento de Manuel
 • 2
 • 116.861,47 €
 • Dirección General de SOLIMAT
  Dirección General de SOLIMAT
 • 1
 • 127.187,27 €
 • Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León
  Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León
 • 2
 • 121.376,80 €
 • Gerencia del Consejo Insular de Aguas de La Gomera
  Gerencia del Consejo Insular de Aguas de La Gomera
 • 1
 • 103.751,21 €
 • Alcaldía de Ayuntamiento de Hornachuelos
  Alcaldía de Ayuntamiento de Hornachuelos
 • 1
 • 111.510,78 €
 • Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Noblejas
  Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Noblejas
 • 1
 • 100.910,80 €
 • Presidencia de la Diputación Provincial de Soria
  Presidencia de la Diputación Provincial de Soria
 • 1
 • 108.403,46 €
 • Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lorqui
  Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lorqui
 • 1
 • 78.326,87 €
 • Alcaldía del Ayuntamiento de Vilafamés
  Alcaldía del Ayuntamiento de Vilafamés
 • 1
 • 63.760,33 €
 • Alcaldía del Ayuntamiento de Fuensaldaña
  Alcaldía del Ayuntamiento de Fuensaldaña
 • 1
 • 72.493,39 €
 • Consello Rector del Auditorio de Galicia
  Comisión Executiva del Auditorio de Galicia
 • 1
 • 69.204,52 €
 • Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274
  Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274
 • 1
 • 65.038,81 €
 • Alcaldía del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán
  Alcaldía del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán
 • 1
 • 49.586,78 €
 • Alcaldia del Ayuntamiento de Dodro
  Alcaldia del Ayuntamiento de Dodro
 • 1
 • 48.284,00 €
 • Alcaldia del Ayuntamiento de San Justo de la Vega
  Alcaldia del Ayuntamiento de San Justo de la Vega
 • 1
 • 49.512,18 €
 • Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao
  Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao
 • 1
 • 51.214,82 €
 • Pleno del Ayuntamiento de Aldeatejada
  Alcaldía del Ayuntamiento de Aldeatejada
 • 1
 • 58.795,02 €
 • Pleno del Ayuntamiento de Meruelo
  Pleno del Ayuntamiento de Meruelo
 • 1
 • 56.677,17 €
 • Presidente de Patronato Municipal de Cultura de Palma del Río
  Junta Rectora de Patronato Municipal de Cultura de Palma del Río
 • 1
 • 53.719,00 €
 • Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus S.A. (VAERSA)
  Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus S.A. (VAERSA)
 • 1
 • 55.030,28 €
 • Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos
  Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos
 • 9
 • 40.082,61 €
 • Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM)
  Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM)
 • 1
 • 43.215,71 €
 • Comisión Ejecutiva de la Fundación Helga de Alvear
  Comisión Ejecutiva de la Fundación Helga de Alvear
 • 1
 • 32.743,89 €
 • Alcaldía del Ayuntamiento de Sallent de Gállego
  Alcaldía del Ayuntamiento de Sallent de Gállego
 • 2
 • 28.000,00 €
 • Alcaldía del Ayuntamiento de Benasau
  Alcaldía del Ayuntamiento de Benasau
 • 1
 • 25.263,71 €
 • Agencia Tributaria Valenciana (ATV)
  Agencia Tributaria Valenciana (ATV)
 • 1
 • 30.496,08 €
 • Alcaldia del Ayuntamiento de Arucas
  Alcaldia del Ayuntamiento de Arucas
 • 1
 • 21.166,32 €
 • Alcaldía del Ayuntamiento de Belorado
  Pleno del Ayuntamiento de Belorado
 • 1
 • 12.000,00 €
 • Alcaldía del Ayuntamiento de Facheca
  Alcaldía del Ayuntamiento de Facheca
 • 1
 • 17.197,93 €
 • Consejo Rector del Consorcio Museo Etnográfico Extremeño González Santana
  Consejo Rector del Consorcio Museo Etnográfico Extremeño González Santana
 • 1
 • 8.489,12 €
 • Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A.
  Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A.
 • 1
 • 16.629,29 €
 • Ente Regional de la Energía de Castilla y León
  Ente Regional de la Energía de Castilla y León
 • 2
 • 16.238,02 €
 • Director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la corrupción de la Comunidad Valenciana
  Director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la corrupción de la Comunidad Valenciana
 • 1
 • 12.953,37 €
 • Presidencia del Patronato de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha
  Dirección Gerencia de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha
 • 12
 • 17.503,53 €
 • Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos
  Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos
 • 1
 • 19.636,36 €
 • Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
  Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
 • 6
 • 19.473,05 €
 • TGSS-Dirección provincial de Melilla
  TGSS-Dirección provincial de Melilla
 • 1
 • 16.078,08 €
 • Subsecretaría - Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital
  Subsecretaría - Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital
 • 1
 • 12.486,38 €
 • Pleno del Ayuntamiento de Trespaderne
  Pleno del Ayuntamiento de Trespaderne
 • 1
 • 14.400,00 €
 • Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Soria
  Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Segovia
 • 1
 • 13.473,43 €
 • INSS-Dirección Provincial de Badajoz
  INSS-Dirección Provincial de Badajoz
 • 1
 • 11.131,16 €
 • INSS-Dirección provincial de Cuenca
  INSS-Dirección provincial de Cuenca
 • 1
 • 5.306,63 €
 • INSS-Dirección Provincial de Melilla
  INSS-Dirección Provincial de Melilla
 • 1
 • 6.029,10 €
 • Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torreblanca
  Pleno del Ayuntamiento de Torreblanca
 • 1
 • 0,00 €
 • Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Oña
  Alcaldía del Ayuntamiento de Oña
 • 1
 • 1.440,00 €
 • Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Simancas
  Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Simancas
 • 1
 • 0,00 €
 • Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco
  Alcaldía del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco
 • 1
 • 0,00 €
 • Presidencia de la Diputación Provincial de Ávila
  Presidencia de la Diputación Provincial de Ávila
 • 1
 • 8,35 €
 • Presidencia del Organismo Autónomo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
  Presidencia del Organismo Autónomo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
 • 1
 • 0,00 €
 • TGSS-Dirección provincial de Cuenca
  TGSS-Dirección provincial de Cuenca
 • 1
 • 612,42 €
 • Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A. (Segipsa)
  Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A. (Segipsa)
 • 1
 • 6.500,00 €
 • Dirección del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF)
  Dirección del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF)
 • 1
 • 4.704,36 €
 • Dirección General de Bellas Artes
  Subdirección General de Gestión Económica y Asuntos Generales
 • 1
 • 4.000,00 €
 • Alcaldía del Ayuntamiento de Huéscar
  Alcaldía del Ayuntamiento de Huéscar
 • 1
 • 0,00 €
 • Alcaldía del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz
  Alcaldía del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz
 • 1
 • 750,00 €
 • Alcaldía del Ayuntamiento de Meco
  Alcaldía del Ayuntamiento de Meco
 • 1
 • 0,00 €
 • Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana
  Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana
 • 1
 • 1.623,13 €
 • Alcaldía del Ayuntamiento de Sigüenza
  Pleno del del Ayuntamiento de Sigüenza
 • 1
 • 3.600,00 €
 • Alcaldía del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio
  Alcaldía del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio
 • 1
 • 0,00 €
 • Cerrar
 • Informes Comerciales
 • Ranking empresas
 • Servicios
  • Tarificador descuento de pagarés
  • Empresas nuevas
  • Registro Mercantil
  • Calculadora IBAN
  • Ranking concursal
 • Licitaciones
 • Noticias
 • Opiniones
 • Acceso